Príloha č.1 ku zmluve o nájme stavebnej mechanizácie a príslušenstva. Základnépodmienky prenájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva. 1.Nájomca sa zaväzuje používať stavebnú mechanizáciu a jej príslušenstvo len pre vlastnú potrebu alebo podnikateľskú činnosť, t.j. nesmie ich v čase trvania zmluvy dať do podnájmu alebo požičať inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2.Počas doby trvania nájmu nesmie nájomca odstrániť, zmazať alebo zakryť znak /názov/ prenajímateľa.

3.Pri súčasnom uzavretí zmlúv o nájme stavebnej mechanizácie na viacero predmetov nájmu nie je prenajímateľ zodpovedný za prestoje ostatných strojov, ktoré sú zapríčinené vyradením jedného alebo viacerých prenajatých strojov z prevádzky.

II. Odovzdávanie a preberanie


1. Prenajímaná mechanizácia a jej príslušenstvo môžu byť odovzdané nájomcovi len po podpísaní zmluvy o nájme stavebnej mechanizácie, na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva preberací technik prenajímateľa za prítomnosti povereného pracovníka nájomcu. 3. Vyjadrenie preberacieho technika o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany. Nájomca potvrdí stav predmetu nájmu svojim podpisom. Pokiaľ má pripomienky k stavu podľa vyjadrenia preberacieho technika prenajímateľa, je povinný ich uviesť písomne do preberacieho a odovzdávacieho protokolu, inak sa na ne neprihliada.

4.Miestom odovzdávania a preberania sú nato určené priestory prenajímateľa, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

5.Za vrátenie prenajatého stroja sa nepovažuje jeho odstavenie pred požičovňou alebo v priestoroch požičovne bez riadneho protokolárneho prevzatia. V takomto prípade platí ust. bodu 3 Zmluvy o nájme stavebnej mechanizácie, týkajúce sa omeškania nájomcu

s vrátením predmetu nájmu riadne a včas.

III. Preprava

1.

Prepravu stavebnej mechanizácie a príslušenstva z požičovne a späť, ako aj presuny medzi staveniskami zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

2.Nájomca je povinný prepravovanú stavebnú mechanizáciu a jej príslušenstvo zabezpečiť proti strate a zničeniu v súlade s pokynmi prenajímateľa.

IV. Práva a povinnosti nájomcu

1.Nájomca zodpovedá za to, že prenajatú stavebnú mechanizáciu a jej príslušenstvo bude používať v súlade s účelom, na ktorý je technicky určená.

2.Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy, príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.Nájomca musí vykonávať účinné potrebné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého stavebného mechanizmu a príslušenstva.

4.Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatej stavebnej mechanizácii a príslušenstvu za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.

V. Práva a povinnosti prenajímateľa

1.

Prenajímateľ má právo kontrolovať dodržiavanie zásad na obsluhu, údržbu a technický stav zariadenia.


VI. Poškodenie, poruchy, havárie a s tým spojené sankcie

1.Nájomca musí ihneď nahlásiť a písomne potvrdiť prenajímateľovi každé poškodenie, poruchu alebo haváriu na tel.č.: 02/6593 5678, 88 resp. Mobil : 0911/787218,fax: 02/6593 4702. Oznámenie musí obsahovať miesto, kde sa zariadenie nachádza a čas vzniku závady /deň,hod/.

2.V prípade nejasnosti príčiny vyradenia mechanizácie z prevádzky z titulu poškodenia, poruchy alebo havárie preskúma okolnosti a mieru zavinenia preberací technik prenajímateľa, IBP alebo poisťovne. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ znalecký posudok. Na základe zistených skutočností vyhotovia zainteresované strany zápis.

3.V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajímateľom prenajatého stavebného mechanizmu, resp. jeho príslušenstva je nájomca povinný uhradiť všetky náklady, spojené s odstránením závady.

4.Pri väčších poškodeniach, poruchách a haváriách mechanizmov a príslušenstva, ktoré bolo spôsobené zavinením nájomcu, je nájomca povinný uhradiť všetky náklady, spojené s odstránením závady a zároveň uhradiť prenajímateľovi ušlé nájomné za celú dobu trvania opravy, pokiaľ nebolo dojednané inak. Väčším poškodením sa rozumie každé poškodenie stroja alebo mechanizmu, ktorého náklady na opravu presahujú 20% nadobúdacej ceny stroja alebo mechanizmu.

5.Za omeškanie vrátenia mechanizácie a jej príslušenstva je nájomca okrem zmluvnej pokuty povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré z tohoto dôvodu prenajímateľovi vznikli, napríklad v dôsledku zanedbania údržby, pravidelných prehliadok a revízií strojov a mechanizácie.6. V prípade zanedbania dennej údržby (pri kontrole), bude nájomca hradiť všetky náklady, ktoré z tohto dôvodu vzniknú.

7.

V prípade takého poškodenia, poruchy alebo havárie stroja alebo mechanizácie, ktoré vyradí zariadenie neopraviteľne z prevádzky, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi celú škodu tak, že uhradí nadobúdaciu cenu nového stroja (zariadenia) ako obvyklú trhovú cenu ku dňu poškodenia. Prenajímateľ je oprávnený fakturovať nájomcovi cenu podľa predchádzajúcej vety v najbližšom fakturačnom období po vzniku škody. Zároveň je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi ušlé nájomné za čas od vzniku škody do dňa uhradenia faktúry za nadobudnutie nového

stroja (zariadenia).

8. V prípade odcudzenia alebo straty stroja (zariadenia) je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi celú škodu tak, že uhradí nadobúdaciu cenu nového stroja (zariadenia) ako obvyklú trhovú cenu ku dňu odcudzenia (straty). Prenajímateľ je oprávnený fakturovať nájomcovi cenu podľa predchádzajúcej vety v najbližšom fakturačnom období po vzniku škody. Zároveň je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi ušlé nájomné za čas od vzniku škody do dňa uhradenia faktúry za nadobudnutie nového stroja (zariadenia).

9.Nájomca je povinný uhradiť všetky nároky, uplatňované voči prenajímateľovi tretími osobami za škodu spôsobenú na zdraví, živote alebo majetku, ktoré boli spôsobené používaním strojov, zariadení a ich príslušenstvom počas trvania nájmu. 10. Nájomca nesmie do prenajatej mechanizácie a príslušenstva robiť žiadne technické zásahy bez súhlasu prenajímateľa, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné za účelom predchádzania vzniku škody väčšej ako je tá, ktorá hrozí alebo v prípade zabráneria vzniku havárie, úrazu.

VII. Iné ustanovenia

1.Pri dlhodobom nájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

2.Pri prestojoch spôsobených počasím, pri nedostatočnom vyťažení mechanizácie sa poskytuje zľava na nájomnom, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3.V prípade hrubého porušenia týchto základných podmienok nájmu alebo ustanovení zmluvy o nájme stavebnej mechanizácie je prenajímateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o nájme stavebnej mechanizácie a žiadať vrátenie prenajatej mechanizácie. Odstúpenie musí byť písomné a doručené nájomcovi, pričom oprávnené na prevzatie sú aj osoby, ktoré nájomca poveril používaním predmetu nájmu Platnosť od 1.1.2014

CM Slovakia spol. s r.o. Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava

IČO: 44047622 DIČ: 2022606971 IČDPH: SK2022606971Tatrabanka, a.s.: SWIFT: TATRSKBX číslo účtu: SK54 1100 0000 0029 2287 5021